header over perfekt interieur

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door PerfektInterieur.
 2. Deze algemene voorwaarden verstaan onder Opdrachtgever: degene waarmee PerfektInterieur, vertegenwoordigd door R. van de Scheur, een overeenkomst aangaat.
 3. Het sluiten van een overeenkomst met PerfektInterieur houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PerfektInterieur, waar voor de uitvoering door PerfektInterieur derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PerfektInterieur en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover PerfektInterieur slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door PerfektInterieur zijn bevestigd. PerfektInterieur is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.
 8. Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover PerfektInterieur aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 2: Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, mits anders overeengekomen.
 2. Een offerte wordt overeenkomst nadat de Opdrachtgever de offerte van PerfektInterieur schriftelijk dan wel per e-mail of andere wijze van communicatie (WhatsApp of SMS) bevestigt.
 3. PerfektInterieur is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 3: Levering en annulering

 1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met 2 weken of langer.

Artikel 4: Overmacht

 1. Gedurende overmacht is PerfektInterieur niet tot levering gehouden.
 2. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van PerfektInterieur onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor PerfektInterieur was te voorzien.
 3. De opdrachtgever kan de overeenkomst met PerfektInterieur 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan PerfektInterieur een bedrag verschuldigd van 20% van het brutobedrag van de overeengekomen aankoopsom.
 4. PerfektInterieur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel PerfektInterieur ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PerfektInterieur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Garantie, reclame en aansprakelijkheid

 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
 2. PerfektInterieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PerfektInterieur is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. PerfektInterieur is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor Schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de Schade is te wijten aan opzet of grove schuld van PerfektInterieur.
 4. Niet tegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van PerfektInterieur beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief omzetbelasting). In elk geval is iedere aansprakelijkheid van PerfektInterieur beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PerfektInterieur in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 5. Opdrachtgever zal PerfektInterieur vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan PerfektInterieur op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.
 6. Voorzover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde produkten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
 7. PerfektInterieur is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke manier dan ook ontstaan tengevolge van gebreken aan de geleverde producten.
 8. Voorts is PerfektInterieur niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 9. PerfektInterieur is evenmin aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of tengevolge van enige handeling of nalatigheid van PerfektInterieur, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.
 10. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan PerfektInterieur schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op staffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
 11. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door PerfektInterieur gegrond worden bevonden, heeft PerfektInterieur het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming

 1. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uitblijven van betaling geeft PerfektInterieur het recht op een vergoeding van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag.
 3. In het geval PerfektInterieur zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.
 5. Alle vorderingen van PerfektInterieur worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van PerfektInterieur in gevaar zou komen.

Artikel 7: Zekerheidstelling

 1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft PerfektInterieur het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van PerfektInterieur zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is PerfektInterieur gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan PerfektInterieur een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
 2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft PerfektInterieur ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens PerfektInterieur toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met PerfektInterieur.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. PerfektInterieur behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens PerfektInterieur zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van PerfektInterieur, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 9: Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen PerfektInterieur en opdrachtgever en daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten